NCDN EDU & DEVELOPMENT

Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDU & DEVELOPMENT

Nasze centrum prowadzi doskonalenie nauczycieli i dyrektorów przedszkoli na podstawie autorskich planów form doskonalenia opracowanych przez własnych edukatorów, nauczycieli, konsultantów i specjalistów.

Organizuje i prowadzi sieć współpracy oraz samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia własnej pracy, w formie:

 • Wykładów – webinarów;
 • Warsztatów;
 • Szkoleń;
 • Szkoleniowych Rad Pedagogicznych;
 • Konsultacji;
 • Upowszechniania dobrej praktyki.

Słuchacze, którzy ukończyli kursy kwalifikacyjne otrzymują świadectwo.

Wsparcie

Wsparcie

Organizujemy i prowadzimy działania wspomagające w przedszkolach w celu podnoszenia jakości pracy i świadczonych usług

Doskonalenie

Doskonalenie

Umożliwiamy nauczycielom i dyrektorom doskonalenie zawodowe

Współpraca

Współpraca

Stwarzamy warunki do wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk pedagogicznych

Nasze zadania

 1. Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej w zakresie:
  • Wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w prawie oświatowym.
  • Wymagań stawianych wobec placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w zakresie ewaluacji zewnętrznej.
  • Realizacji podstawy programowej oraz opracowywania niezbędnej do monitorowania jej przebiegu dokumentacji.
  • Opracowywania programów nauczania w oparciu o podstawę programową w celu poprawy jakości pracy placówki.
  • Diagnozowania potrzeb dzieci i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania oraz opieki.
 2. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów przedszkoli w zakresie zarządzania oświatą.
 3. Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli:
  • Wychowania przedszkolnego;
  • Nauczania języka angielskiego.
 4. Gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 5. Badanie oczekiwań i potrzeb środowisk oświatowych w Polsce i uwzględnianie ich w planowaniu pracy i dokonywaniu zmian w ofercie placówki.
 6. Ewaluowanie prowadzonych działań i wykorzystywanie wyników do doskonalenia jakości pracy własnej.
 7. Prowadzenie wsparcia dla przedszkoli, doradztwa i konsultacji, także online w zakresie organizacyjnym, metodycznym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prawno-administracyjnym.
 8. Opiniowanie programów i projektów przydatnych w pracy przedszkola.
 9. Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

Przykładowe tematy szkoleń i kursów

 1. Metodyka nauczania w przedszkolu
 2. Metodyka nauczania j. angielskiego w przedszkolu
 3. Metoda projektu w przedszkolu
 4. Metody aktywizujące w procesie kształcenia (problemowe, ekspresji i impresji, graficznego zapisu)
 5. Wspomaganie uczniów w nauce czytania i pisania
 6. Wdrożenie realizacji innowacji pedagogicznej Portfolio
 7. Program rozwoju społecznego i inteligencji emocjonalnej w przedszkolu
 8. Programowanie w przedszkolu
 9. Kodowanie w przedszkolu
 10. Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 11. Obserwacja i diagnoza w planowaniu pracy z dzieckiem/uczniem
 12. Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka
 13. Rozwój mowy u dziecka
 14. Plan daltoński w przedszkolu
 15. Matematyka dla smyka i logiczne myślenie
 16. Współpraca z rodzicami w pracy nauczyciela. Rozwiązywanie sytuacji trudnych we współpracy z rodzicami
 17. Radzenie sobie ze stresem – Mindfulness w pracy z dziećmi
 18. Wykorzystanie komputera i zasobów internetowych w edukacji
 19. Awans zawodowy
 20. Nadzór pedagogiczny
 21. Przygotowanie placówki do ewaluacji zewnętrznej/kontroli
 22. Akademia Młodego Dyrektora

Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDU & DEVELOPMENT

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 87 bud. B, 92-332 Łódź