Obowiązek informacyjny

Wysyłając nam swoje dane w powyższym formularzu zgadzasz się na ich przetwarzanie zgodnie ze swoim zapisem/celem formularza (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO) i treścią klauzuli informacyjnej dostępnej poniżej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Centrum Rozwoju Dziecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodna 51 wpisana do rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000393956 (dalej „KIDS&Co.” albo „Spółka”).

II. Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Twoich danych osobowy, możliwe z wykorzystaniem adresu email: ochronadanychosobowych@kids-co.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Możemy otrzymać od Ciebie dane osobowe w wyniku Twojego zapisu na dzień otwarty/kontakt od lub spotkanie z przedstawicielem KIDS&Co./newsletter/oferty lub też wzięcia udziału w rekrutacji, czy też zapisania się na konkurs organizowany przez KIDS&Co. (dalej „Zapis”). Możemy również uzyskać dane osobowe (lub łączyć dane osobowe) w wyniku działania na naszej stronie różnego rodzaju narzędzi na naszej stronie (na przykład takich jak Facebook Pixel, kod remarketingowy Google, itp.) dla celów marketingowych, ankietowych, statystycznych, reklamowych, w tym profilowania marketingowego.

Będziemy przetwarzać Twoje dane odpowiednio :

 1. w celu realizacji żądanych przez Ciebie działań w tym wykonania Zapisu, a także wysyłania Ci informacji związanych z Zapisem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).
 2. w celu informowania Cię o promocjach, wydarzeniach, dniach otwartych, nowych przedszkolach, poradach, itp. na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO).
 3.  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. w celach analitycznych i ankietowych (oceny jakości usługi i Twojej satysfakcji, lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki, itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe mogą być, przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (tylko w związku z wyżej wymienionymi celami) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (np. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską).

Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany/elektronicznie, są również przetwarzane w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych może polegać na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz potrzeb tylko w celach statystycznych i zaoferowaniu Ci produktów i usług Spółki.

IV. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Twoje dane dopóki nie wycofasz zgody lub nie zgłosisz sprzeciwu. Jednak nawet w przypadku braku wycofania takiej zgody, będziemy je przechowywaćmaksymalnie 3 lata od czasu ostatniego kontaktu z nami.

Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody (w tym dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług). Możemy je przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę, zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że zdezaktualizowały się.

Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. firmom telekomunikacyjnym, prawniczym, informatycznym, analitycznym, doradczym, agencjom marketingowym, itp., ale zgodnie z RODO staramy się ograniczyć to grono, a także zakres przekazywanych danych zgodnie z zasadą „privacy by design”.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. przenoszenia danych
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego

Aby skorzystać z tych praw prosimy o kontakt pod adresem email: ochronadanychosobowych@kids-co.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, a dołożymy wszelkich starań, by dokonać żądanych zmian w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. Do tego czasu możesz jeszcze otrzymywać od nas informacje i oferty.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do wykonania Zapisu i czynności z nim związanych (w tym wysyłanie informacji, przypomnień, itp.). Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli wykonać Twojego Zapisu ani czynności z nim powiązanych (np. przypomnienia, informacje, itp.).

IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Pozdrawiamy,

Zespół KIDS&Co.

Zapisy i Dni Otwarte